Razika Kout
Razika Kout Directrice Études et Montage, CBRE Retail